สีรักษ์โลก

เบนจามินมอร์ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจโดยรวม เรามุ่งมั่นพัฒนาสีทาบ้านรักษ์โลกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานสำหรับพนักงานทุกคน และ คืนประโยชน์ให้สังคมที่เราอยู่

ทุกคนที่เข้าใจหลักการทำงานของเบนจามินมอร์สามารถ See the Love ที่เราใส่ในทุกแง่มุมของธุรกิจของเรา ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์สีรักษ์โลกคุณภาพสูง การทำอาสาสมัครของพนักงานของเราเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี ไปจนถึงความสัมพันธ์ความใส่ใจกับองค์กรต่างๆ

 

สีรักษ์โลก และสิ่งแวดล้อม
Environmental Management

หัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเบนจามินมอร์ คือ การทำธุรกิจสีทาบ้านที่ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย การปฎิบัติตามกฎระเบียบของรัฐโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่ในอนาคต เรามุ่งมั่นบริหารงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Environment, Health Safety, Security หรือ EHSS) และพัฒนาผลิตภัณฑ์สีรักษ์โลกที่มีความปลอดภัยผ่านมาตรฐานตามกฎหมาย

เรามีระบบการจัดการด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม (EHSS) ที่มีเสถียรภาพ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการป้องกันและตรวจจับการกระทำที่ผิดต่อนโยบาย เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม สินค้า และบริการของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด มาตรฐาน EHSS ได้รับการกำหนดขึ้นในระดับองค์กรเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบที่อาจไม่ได้รับการควบคุม เช่น การใช้พลังงาน หรือการใช้ทรัพยากร โดยเบนจามินมอร์ยึดหลักมาตรฐานเหล่านี้และใช้เป็นข้อกำหนดในการดำเนินธุรกิจสีทาบ้านรักษ์โลกเสมอมา

เรามีทีมผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนระดับองค์กรและระดับท้องถิ่นคอยดูแลรับผิดชอบเรื่องการปฏิบัติงานให้ตรงตามข้อกำหนด ประสิทธิภาพการทำงาน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อเบนจามินมอร์ ความรับผิดชอบนี้รวมถึงการกำกับดูแลภาพรวม การกำหนดมาตรฐานและลำดับความสำคัญตามแผนงานธุรกิจ การกำหนดเป้าหมาย การสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำงาน การให้คำแนะนำในด้านทรัพยากร และการสื่อสารไปยังผู้นำของบริษัท ภารกิจของทีมคือการกำหนดแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัยต่อตัวบุคคลและกระบวนการการทำงาน รวมถึงการรักษาความปลอดภัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของนโยบายสิ่งแวดล้อม (EHSS) และสร้างแนวคิด ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในองค์กร

สีรักษ์โลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change

ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใหม่เพื่อรับมือกับรูปแบบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยเหตุนี้ทีมงานของเบนจามินมอร์จึงไม่เคยหยุดที่จะแสวงหาโอกาสเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ในปี 2020 เบนจามินมอร์เริ่มกำหนดมาตรฐานในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลดจำนวนการปล่อยก๊าซที่จะเกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า

การบริหารจัดการพลังงาน
Energy Management

เบนจามินมอร์ใช้พลังงานไฟฟ้าในการให้แสงสว่าง การปฎิบัติงาน และกระบวนการผลิตต่างๆ เราใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับทำความร้อน และใช้น้ำมันดีเซลสำหรับระบบขนส่ง เพื่อประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ดีขึ้น เราได้เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED มากกว่า 1,600 ดวงในสำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเราได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 1.7 เมกะวัตต์สำหรับ Constellation Energy Resources ตั้งแต่ปี 2010 แผงโซลาร์เซลล์นี้ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 2.4 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และให้พลังงานประมาณ 70% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าต่อปีของโรงงาน เบนจามินมอร์ซื้อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี

ระบบขนส่งที่ยั่งยืน
Sustainable Transportation

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 เบนจามินมอร์ได้ริเริ่มโครงการด้านการขนส่งหลายโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนรถบรรทุกที่ใช้ในการกระจายสินค้าไปสู่ปลายทางต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์การกำหนดเส้นทางของ ORTEC ที่ช่วยวางแผนเส้นทางการเดินรถจากโรงงานผลิตไปยังร้านค้าปลีกในแต่ละพื้นที่ โดยประโยชน์จากโครงการเหล่านี้จะเริ่มเห็นผลจริงในปี 2021

เราหมั่นปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ จัดซื้อรถพ่วงใหม่ที่มีประสิทธิภาพดี ตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกและรถพ่วงจำนวน 318 คันของเราอย่างสม่ำเสมอ ความพยายามเหล่านี้ส่งผลให้เราใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนและลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม

สีรักษ์โลก และการจัดการขยะและของเสีย
Waste Management

เบนจามินมอร์ยังคงค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการลดจำนวนขยะและของเสียที่เกิดขึ้น น้ำจากการชะล้างถูกนำมาใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิต  เราหมุนเวียนน้ำล้างและตัวทำละลายล้างกว่า 900,000 ปอนด์มาใช้ในผลิตภัณฑ์เกรดประหยัด และรีไซเคิลกระป๋องสีมากกว่า 600,000 แกลลอนในปี 2020

ศูนย์กระจายสินค้าของเราจัดส่งสีหลายแสนแกลลอนต่อวัน เราได้ดำเนินนโยบายการรีไซเคิลมากมายเพื่อช่วยลดจำนวนของเสียที่เกิดจากการขนส่ง ซึ่งรวมถึงระบบรีไซเคิลพาเลทไม้ กระดาษลูกฟูก ฟิล์มห่อสินค้า และในบางพื้นที่ได้มีการรีไซเคิลกระป๋องใส่แม่สีที่ใช้ในการผสมสีอีกด้วย ความพยายามในการลดจำนวนขยะได้แผ่ขยายไปสู่สำนักงานของเรา โดยได้มีการจำกัดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งในโรงอาหาร ได้แก่ ภาชนะใส่อาหาร หลอด และอุปกรณ์เสิร์ฟต่าง ๆ นอกจากนี้เรายังช่วยลดจำนวนการบริโภคขวดน้ำเกือบ 15,000 ขวดโดยการติดตั้งตู้จ่ายน้ำดื่มที่สำนักงานใหญ่ของเรา ซึ่งเทียบเท่ากับการลดจำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1,594 ครั้ง

สีรักษ์โลก และการอนุรักษ์ธรรมชาติ

Conservation

ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเบนจามินมอร์ในเมืองแฟลนเดอร์ส รัฐนิวเจอร์ซี และศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสีทาบ้านรักษ์โลกของเราในเมืองเพลซิตี้ รัฐอลาบามา ได้รับ Conservation Certification® จาก Wildlife Habitat Council (WHC) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่า

ทีมอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งประกอบด้วยพนักงานอาสาสมัครในท้องที่ได้จัดสรรพื้นที่ทั้งหมด 67 เอเคอร์เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของนกพื้นถิ่นและแมลงผสมเกสร และกำจัดสัตว์สายพันธุ์ที่รุกรานออกจากบริเวณดังกล่าว ห้องเรียนกลางแจ้งของเราที่เมืองเพลซิตี้ รัฐอลาบามา ได้ใช้ Fishing Creek Wetlands Habitat เป็นสถานที่สำหรับให้ประสบการณ์การศึกษาเชิงอนุรักษ์กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายในท้องถิ่น โดยเน้นหัวข้อที่เชื่อมโยงกับวิชาในห้องเรียนและข้อกำหนดด้านการศึกษา STEM ของรัฐ หัวข้อดังกล่าว เช่น การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การระบุชนิดพันธุ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำ และการปลูกพืชและแหล่งอาหารพื้นเมือง

ในปี 2020 ทีมงานของเราที่เมืองเพลซิตี้ได้รับรางวัล Formal Learning Project จาก WHC ในการประชุมเสมือนจริงระหว่างองค์กร